Aktualności

O Firmie

Oferta


Klimatyzacja


Wentylacja


Ogrzewanie


Osuszanie


Podnośniki, drabiny, rusztowania


Akcesoria


Narzędzia


Aktualności

Realizacje

Linki

Do pobrania

Kontakt


Finansowanie POLSEFF

2014-09-09
Centrale wentylacyjne MEKAR seria 23MK są zakwalifikowane jako możliwe do sfinansowania ze środków POLSEFF.

PolSEFF* jest Programem Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce, z liniÄ… kredytowÄ… o wartoÅ›ci €190 milionów. Oferta PolSEFF jest skierowana do maÅ‚ych i Å›rednich przedsiÄ™biorstw (MÅšP), zainteresowanych inwestycjÄ… w nowe technologie i urzÄ…dzenia obniżajÄ…ce zużycie energii lub wytwarzajÄ…ce energiÄ™ ze źródeÅ‚ odnawialnych.
Finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokoÅ›ci do 1 miliona EURO za poÅ›rednictwem uczestniczÄ…cych w Programie instytucji finansowych (banków i instytucji leasingowych).

Projekty realizowane w ramach programu PolSEFF można podzielić na trzy gÅ‚ówne grupy inwestycji:

 • Inwestycje bazujÄ…ce na urzÄ…dzeniach i rozwiÄ…zaniach z listy LEME
 • Projekty dużej skali z obszaru EfektywnoÅ›ci Energetycznej, Energii Odnawialnej oraz Budynków
 • Projekty inwestycyjne Dostawców


Od poczÄ…tku programu PolSEFF do koÅ„ca 2013 roku ponad 1800 firm z sektora maÅ‚ych i Å›rednich przedsiÄ™biorstw skorzystaÅ‚o z finansowania inwestycji w energooszczÄ™dne rozwiÄ…zania lub źródÅ‚a odnawialnej energii.

Do przedsiębiorstw spełniających kryteria należą:

 • przedsiÄ™biorstwa zarejestrowane w Polsce, które sÄ… wÅ‚asnoÅ›ciÄ… osób prywatnych w co najmniej 51%, w tym osoby prowadzÄ…ce jednoosobowÄ… dziaÅ‚alność gospodarczÄ… i rolnicy
 • przedsiÄ™biorstwa zatrudniajÄ…ce mniej niż 250 pracowników
 • roczne obroty nie przekraczajÄ… 50 mln EURO lub aktywa nie przekraczajÄ… wartoÅ›ci 43 mln EURO
 • przedsiÄ™biorstwa nie bÄ™dÄ…ce częściÄ… przedsiÄ™biorstw nie speÅ‚niajÄ…cego kryteriów MaÅ‚ego i Åšredniego PrzedsiÄ™biorstwa (MÅšP)
 • przedsiÄ™biorstwa, które dziaÅ‚ajÄ… zgodnie ze standardami krajowymi oraz Unii Europejskiej
 • PrzedsiÄ™biorstwa UsÅ‚ug Energetycznych (ESCO), których klienci należą do sektora MÅšP
 • przedsiÄ™biorstwa posiadajÄ…ce zdolność kredytowÄ…


Do projektów speÅ‚niajÄ…cych kryteria należą:

 • projekty inwestycyjne w poprawÄ™ EfektywnoÅ›ci Energetycznej (EE) bazujÄ…ce na urzÄ…dzeniach i rozwiÄ…zaniach z listy LEME, dotyczy projektów, których finansowanie nie przekracza 250 tyÅ› EURO
 • projekty w poprawÄ™ EfektywnoÅ›ci Energetycznej (EE) bazujÄ…ce na rozwiÄ…zaniach indywidualnych i osiÄ…gajÄ…cych minimum 20% oszczÄ™dnoÅ›ci energii, finansowanie nie może przekroczyć 1 mln EURO**
 • projekty w budynkach komercyjnych, w rezultacie których osiÄ…gniÄ™te jest min. 30% oszczdnoÅ›ci energii**
 • projekty w odnawialnÄ… energiÄ™ generujÄ…cÄ… rocznie min. 3kWH energii na 1 zainwestowane EURO**
 • inwestycje dostawców w powiÄ™kszenie mocy produkcyjnych urzÄ…dzeÅ„ i technologii podnoszÄ…cych Efektywność EnergetycznÄ… lub z obszaru Energii Odnawialnej.


Ogólne warunki finansowania:

 • Kredyt może stanowić do 100% inwestycji
 • Finansowanie maksymalnie w wysokoÅ›ci do 1 miliona EURO z wyÅ‚Ä…czeniem inwestycji bazujÄ…cych na urzÄ…dzeniach z listy LEME (do 250.000 EURO)
 • Finansowanie odbywa siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie za poÅ›rednictwem instytucji finansowych uczestniczÄ…cych w programie i zgodnie z okreÅ›lonymi przez te instytucje zasadami i procedurami
 • Każdy projekt może być finansowany tylko w ramach jednej dotacji Unii Europejskiej
 • Kredyt nie może być przeznaczony na spÅ‚atÄ™ istniejÄ…cego kredytu

Do sfinansowania ze Å›rodków POLSEFF zakwalifikowane sÄ… centrale wentylacyjne MEKAR seria 23MK.


* informacje o programie POLSEFF pochodzÄ… ze strony www.polseff.org

** techniczna kwalifikacja projektu pod wzglÄ™dem oszczÄ™dnoÅ›ci energetycznej jest wykonywana przez konsultantów PolSEFF

 

All Rights Reserved 2007 POLFILTREX

Polityka Cookies

DCP: Strony WWW